Methoden & technieken

FEB12012 Collegejaar 2013-2014

Docenten:Dr. A.J. Koning, Dr. T.G.M. Van Ourti, dr. A. Pick
Practicumdocent:V.I.N. BrahimJ.A.L. DjodokromoA.W. van EngelenF. van KeekenW. KnechtE.T.C. van NesJ.J.B. ZeijenH. Zhou
Contactpersoon:Dr. T.G.M. Van Ourti
CoŲrdinator:Dr. T.G.M. Van Ourti
Sommencollege docent:Dr. A.J. KoningDr. T.G.M. Van Ourtidr. A. Pick
Onderwijsvorm:
 • Hoorcolleges
 • Sommencolleges
 • Practica
Toetsvorm:
 • Opdrachten 5%
 • Twee tussentijdse toetsen met meerkeuze vragen (60%, 30% elk)
 • Schriftelijk tentamen met meerkeuze vragen (35%)
 • Schriftelijk hertentamen met meerkeuze vragen (100%)
Periode: blok 4
Tentamenperiode: Blok 4, Hertentamens (juli)
ECTS: 8
Tentameneisen:Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70 % van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor HBO/WO-schakelstudenten, deeltijdstudenten, cursisten en studenten die in 1 jaar hun Bachelor-1 met een gewogen gemiddelde van 7,0 of hoger hebben afgerond en studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald)
Tentamenstof:
 • Verplichte literatuur
 • Slides van M&T.
Studiefase:Bachelor 2
Secretariaat: ESE-Secretariaat Toegepaste Economie
Links:Channel , Timetable
Inschrijven:via SIN-Online: Subscribe

Doel

Het doel is studenten te leren zelfstandig wetenschappelijk economisch onderzoek uit te voeren, te beoordelen en te kunnen gebruiken.
Studenten maken in het vak M&T kennis met wetenschappelijke manieren van redeneren en met praktische technieken van onderzoek. Tevens leren studenten onderzoeksresultaten te presenteren.

Dit vak geldt als voorbereiding op het Onderzoeksproject in blok 5 waarbij de studenten zelfstandig en in kleine teams empirisch kwantificerend onderzoek verrichten. Daarbij wordt intensief gebruik gemaakt van de in M&T aangeleerde theorieŽn, methoden, technieken en rapportagevaardigheden.

Inhoud

Het vak Methoden & Technieken reikt de studenten een toolbox aan voor wetenschappelijk economisch onderzoek. Het vak draait om kennis en vaardigheden die worden gebruikt bij fundamenteel en toegepast onderzoek in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. De gehele wetenschappelijke cyclus wordt besproken. In het Techniekendeel wordt voortgebouwd op de vakken Toegepaste Statistiek, met verdieping van diverse statistische technieken en met toevoeging van een aantal econometrische technieken voor met name tijdreeksanalyse.

Literatuur

 • E. Babbie, The Practice of Social Research, 13e druk, Wadsworth-Thomson. (ISBN: 978-1-133-05009-4)
 • Field, A., Discovering Statistics Using SPSS. Sage, Los Angeles, 2009. (ISBN: 978-1-84787-907-3)
 • R.C. Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, Principles of Econometrics, vierde druk, Wiley, 2012. (ISBN: 978-0-470-87372-4)
Extra

 • De stof van het M-deel en het eerste T-deel wordt met een deeltentamen (30%) getoetst in week 5. In week 6 is er een deeltentamen (30%) over de stof van het eerste en het tweede T-deel. Het eindtentamen in week 8 (35%) behandelt de stof van alle delen, zijnde M-deel, eerste T-deel, en tweede T-deel.
 • De deeltentamens en het eindtentamen bestaan geheel uit MC-vragen. Voor het eindtentamen moet tenminste een 4,5 worden behaald.
 • Het schriftelijk hertentamen omvat vragen over de gehele stof van M&T. Het tentamen is een combinatie van multiple choice vragen over alle delen van de stof.Methoden & technieken FEB12012 Collegejaar 2013-2014