Inleiding programmeren

FEB21011 Collegejaar 2011-2012

Docenten:Dr. D.V. Milea, Dr. Y. Zhang
Practicumdocent:J. van MechelenA.Z. PrajitnoO.J.P. Vijfvinkel
Contactpersoon:Dr. D.V. Milea
Coördinator:Dr. D.V. Milea
Onderwijsvorm:
 • Hoorcolleges
 • Practica
Toetsvorm:
 • (her-)tentamen PC-zalen (100%)
 • Het tentamen wordt afgenomen achter de computer in de PC-zalen
Periode: blok 4
Tentamenperiode: Blok 4, Hertentamens (juli)
ECTS: 4
Tentameneisen:
 • Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70 % van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor HBO/WO-schakelstudenten, deeltijdstudenten, cursisten en studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt – maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald)
 • Voldoende resultaat voor opdrachten
Studiefase:Bachelor 1
Secretariaat: ESE-Secretariaat Econometrie
Links:Channel , Timetable
Inschrijven:via SIN-Online (Recidivisten) Opleidingsdirectie deelt nieuwe eerstejaarsstudenten in.

Doel

Na afloop van deze college:

 • heeft de student kennis van een aantal begrippen uit de programmeertaal Java;

 • heeft de student overzicht van de elementaire beginselen van het programmeren;

 • is de student in staat programma's in Java te schrijven voor eenvoudige econometrische problemen.

Inhoud

 • Tijdens de hoorcolleges worden de basisconcepten van het programmeren besproken;

 • Inhoudelijk ligt de nadruk op de besturingsstructuren; tevens wordt aandacht geschonken aan algoritmisch denken;

 • Voor het programmeren wordt de taal Java gebruikt;

 • De nadruk van dit vak ligt op de practica;

 • Tijdens deze practica werken studenten in kleine groepen aan oefeningen en opdrachten.

Literatuur

 • Cay Horstmann, Java for Everyone. Wiley. (ISBN: 9781118063316)


Inleiding programmeren FEB21011 Collegejaar 2011-2012